Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Nghị định Số: 06/2023/NĐ-CP 21/02/2023

Tải Nghị định Số: 06/2023/NĐ-CP về việc Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức tại đây.

Tải về
Quyết định số 115/QĐ-BNV 24/02/2022

Tải Quyết định số 115/QĐ-BNV ngày 24/02/2022 tại đây.

Tải về
Số 39/QĐ-UBND 05/01/2021

Tải Quyết định công nhận xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở y tế.

Tải về
Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế 05/7/2019

 1) Tải Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế tại đây.

 2) Tải Phụ lục I - Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế tại đây.

 3) Tải Phụ lục II - Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế tại đây.

 4) Tải Phụ lục III - Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế tại đây.

 5) Tải Phụ lục IV - Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế tại đây.

Tải về
Quyết định số: 7435/QĐ-BYT 14/12/2018

 Tải danh mục thống nhất tên các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương đương thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BYT (Ban hành kèm theo Quyết định số 7435/QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018)
 

Tải về
Thông tư Số: 39/2018/TT-BYT 30/11/2018

Tải Thông tư Thông tư 39_2018_TT_BYT tại đây.

Tải Phụ lục1_Thông tư 39_2018_TT_BYT (thay thế Thông tư 15 theo lương 1390)

Tải Phụ lục2_Thông tư 39_2018_TT_BYT (thay thế Thông tư 15 theo lương 1390)

Tải Phụ lục 3_Thông tư 39_2018_TT_BYT (thay thế Thông tư 15 theo lương 1390)

Tải Phụ lục 4_Thông tư 39_2018_TT_BYT (thay thế Thông tư 15 theo lương 1390)

Tải về
Thông tư số 02/2017/TT-BYT 15/03/2017

Tải về
Thông tư số 15/2018/TT-BYT 30/05/2018

Tải về
Quyết định số 1601/QĐ-BV 31/05/2018 Tải về
Thông tư số 52/2017/TT-BYT 29/12/2017 Quy định về Đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú Tải về