Phòng Tài chính kế toán

Bấm để in

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Năm 1975: Bệnh viện được tiếp quản do chế độ cũ để lại, ban Tài chính bệnh viện gồm 2 người từ chiến khu xuống là: Ông Tạ Kim Thanh và ông Nguyễn Lương Bằng. Nhiệm vụ lúc bấy giờ nhận kinh phí từ Sở y tế cấp, giải quyết chủ yếu là mua lương thực, thực phẩm cho bệnh nhân và cán bộ công nhân viên.

Từ năm 1976 đến 1978: Phòng Phòng Tài vụ nay là phòng Tài chính kế toán tiếp nhận cán bộ ở chiến khu và cán bộ ở miền Bắc về gồm có:

      1. Ông Nguyễn Văn Thu - Trưởng phòng
      2. Ông Nguyễn Lương Bằng - Kế toán tiền lương
      3. Ông Đoàn Ngọc Sơn - Kế toán Dược
      4. Ông Bùi Văn Trắc - Thủ quỹ
      5. Ông Nguyễn Tấn Lai - Nhân viên kế toán
      6. Ông Phạm Bá  - Nhân viên bán phiếu ăn bệnh nhân
      7. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan - Kế toán
      8. Bà Hà Thị Đầm - Thủ quỹ thay ông Trắc về hưu
- Nhiệm vụ: Tổ chức và thực hiện công tác kế toán, phân phối kinh phí cho hoạt động của bệnh viện như mua thuốc, vật tư, dụng cụ hành chính.
- Lập và chấp hành dự toán, quyết toán theo quý, năm.
- Nguồn tài chính: Ngân sách cấp (Sở Y tế cấp kinh phí)
 
Từ năm 1979 đến năm 1990: Ông Nguyễn Văn Thu – Phó Giám đốc phụ trách hậu cần bệnh viện; bà Nguyễn Thị Tuyết Lan - Phó Trưởng phòng
- Nguồn tài chính:      
+ Ngân sách cấp (Sở tài chính cấp trực tiếp cho bệnh viện)
+ Bước đầu triển khai thu viện phí bổ sung cho nguồn ngân sách
 
Từ năm 1991 đến năm 2003
1. Ông Nguyễn Lương Bằng - Phó Trưởng phòng phụ trách.
2. Bà Trần Thị Kim Trung - Phó Trưởng phòng.
- Về tài chính: 
+ Kinh phí chi cho hoạt động bệnh viện chủ yếu là nguồn ngân sách.
+ Đã thực hiện thu viện phí, BHYT theo Nghị định 95/CP và thông tư số 14/TTLB. Nguồn thu này bổ sung thêm cho ngân sách.
+ Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong phòng. Gồm các bộ phận kế toán: Tiền lương, Dược, Tổng hợp, Vật liệu, Xây dựng cơ bản, Thu viện phí, Bảo hiểm y tế.
+ Công tác thu viện phí tính tiền bệnh nhân thu theo thực tế hàng ngày, xuống từng khoa phòng thu tại giường bệnh nhân để tránh tình trạng bệnh nhân trốn viện gây thất thoát kinh phí của bệnh viện. Hình thức thu viện phí, các khoa kê phiếu thanh toán theo tờ 08, kế toán tính bằng tay.

Từ năm 2004 đến năm 2008     
1. Bà Trần Thị Kim Trung – Trưởng phòng
2. Bà Tôn Nữ Thanh Trúc – P.Trưởng phòng
Giai đoạn này Nhà nước đổi mới cơ chế tài chính.
- Năm 2006 bệnh viện thực hiện Nghị định số 10/2002/ NĐ-CP
- Năm 2007 bệnh viện thực hiện Nghị định số 43/2006/ NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
Thực hiện quyền tự chủ về tài chính bệnh viện, đã triển khai hoạt động dịch vụ: căn tin, tạp hóa, nhà thuốc, nhà trọ và dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu. Công tác xã hội hoá (XHH) huy động vốn góp của CBCNV trong bệnh viện, góp vốn mua trang thiết bị y tế với tổng số vốn: 20.252.000.000 đồng.
Các hoạt động này đã làm tăng nguồn kinh phí bệnh viện rất lớn (ngoài nguồn ngân sách cấp, thu viện phí, BHYT) đã nâng cao đời sống cho CBCNV và bệnh nhân được tiếp cận những dịch vụ kỹ thuật hiện đại.
Triển khai thực hiện phần mềm kế toán MISA cho các bộ phận kế toán tiền mặt, dự toán ngân sách, tiền gửi kho bạc, tiền gửi ngân hàng.

Từ tháng 10/2008 đến 4/2012:  Bà Tôn Nữ Thanh Trúc làm Phó Trưởng phòng phụ trách. Tiếp tục thực hiện công tác XHH, duy trì hoạt động dịch vụ căng tin, tạp hoá, nhà trọ, nhà thuốc, dịch vụ yêu cầu. Các hoạt động này bổ sung nguồn kinh phí bệnh viện để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện và chi thu nhập tăng thêm cho CB VC, NV.
 
2. Tổ chức nhân sự hiện nay
Lãnh đạo phòng:    
 
Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Ngãi 
 

 

   

 

Phó Trưởng phòng  
Ths. Nguyễn Thị Hải Yến  

Tập thể Phòng Tài chính Kế toán

· Tổng số CBVC, NV: 52 nhân viên. Trong đó có 29 biên chế, 23 hợp đồng
· Trình độ:        
- Thạc sĩ: 02
- Đại học: 20
- Cao đẳng: 03
- Trung học: 27    
   
· Gồm các bộ phận:
- Kế toán quỹ tiền mặt
- Kế toán dự toán ngân sách
- Kế toán tiền gửi kho bạc
- Kế toán tiền gửi ngân hàng.
- Kế toán tiền lương, bảo hiểm xã hội
- Kế toán thu viện phí
- Kế toán thanh toán bảo hiểm y tế
- Kế toán Dược, vật tư
- Kế toán công nợ
- Kế toán tài sản, công cụ dụng cụ
- Kế toán thu dịch vụ nhà thuốc
- Kế toán hoạt động XHH
- Kế toán theo dõi các hoạt động dịch vụ, thuế.
- Kế toán thanh toán
- Kế toán tổng hợp
. Nhiệm vụ:
- Quản lý công tác tài chính của bệnh viện
- Tổ chức và lãnh đạo công tác kế toán
- Xây dựng định mức, khoán chi một số nội dung, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ.
- Lập và chấp hành dự toán chi tiêu ngân sách bệnh viện.
- Định kỳ báo cáo quyết toán, phân tích tình hình tài chính bệnh viện.
- Tổ chức quản lý lưu trữ chứng từ tài liệu kế toán theo quy định.

3. Kết luận: Để quản lý tốt công tác tài chính bệnh viện, phòng tài chính đã triển khai phân quyền sử dụng phần mềm kế toán MISA cho các bộ phận: kế toán tiền mặt, kế toán dự toán ngân sách, kế toán tiền gửi kho bạc, kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tổng hợp. Các bộ phận khác như: kế toán dược làm nhiệm vụ nhập xuất thuốc, vật tư, hoá chất, thu viện phí, thanh toán BHYT, hoạt động dịch vụ nhà thuốc, hoạt động XHH, công tác kế toán thực hiện thông qua mạng LAN.

4. Thành tích thi đua
-  Năm 2003: Bằng khen của Bộ Tài chính
-  Năm 2004: Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định
-  Năm 2005: Giấy khen  của Sở y tế Bình Định
-  Năm 2006: Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định
-  Năm 2007- 2011: Giấy khen của Sở y tế Bình Định
 
5. Công tác đoàn thể
- Chi bộ gồm có:13  đảng viên
 Bí thư chi bộ: đồng chí Hoàng Thị Phương
- Công đoàn bộ phận: gồm có 52 đoàn viên
Chủ tịch:
- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: gồm có 35 đoàn viên
Bí thư chi đoàn: Nguyễn Minh Hiếu