Phòng Kế hoạch tổng hợp

Bấm để in

Địa chỉ: Khu Văn phòng bệnh viện, 106 Nguyễn Huệ - TP. Quy Nhơn – Bình Định
Điện thoại: 056.3822290
 
 1. Lãnh đạo


 Trưởng phòng
Ths.BS CKII  Nguyễn Thanh Bảo
 
 
Phó trưởng phòng
KS. Hà Thị Dung Hòa
 
Tập thể phòng Kế hoạch tổng hợp

2. Lịch sử :
Được hình thành từ khi thành lập bệnh viện trong thời gian kháng chiến chống Mỹ. Tiền thân là phòng Y vụ.

3. Tổ chức nhân sự
Tổng số nhân viên: 22
 • Tiến sĩ Y khoa: 02.
 • Bác sỹ: 01
 • Cử nhân điều dưỡng: 02
 • Cử nhân tin học: 09
 • Cử nhân kinh tế: 03
 • Điều dưỡng trung học: 03
 • Trung cấp tin học: 01
 • Trung cấp văn thư lưu trữ: 01
Phòng bao gồm các bộ phận:
 • Bộ phận Thống kê - Kế hoạch, báo cáo.
 • Bộ phận Khám chữa bệnh.
 • Bộ phận NCKH và đào tạo.
 • Bộ phận Công nghệ thông tin và điều hành mạng.
 • Bộ phận Hợp tác quốc tế.
 • Bộ phận Lưu trữ, thư viện.
4. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Kế hoạch Tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám Đốc bệnh viện; có trách nhiệm điều hoà kế hoạch hoạt động của các khoa phòng; đôn đốc và kiểm tra thực hiện các qui chế chuyên môn trong bệnh viện; giúp Giám Đốc tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn toàn bệnh viện.
 • Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
 • Tổ chức, theo dõi,đôn đốc, đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch, qui chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét chỉ đạo.
 • Phối hợp tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
 • Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, phối hợp triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.
 • Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan.
 • Phối hợp với phòng Chỉ đạo tuyến để chỉ đạo hỗ trợ chuyên môn kĩ thuật cho tuyến dưới. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.
 • Đảm bảo việc lưu trữ thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo qui định.
 • Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh Viện.
 • Xây dựng qui hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và các cơ quan cấp trên.
 • Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.
Một số công tác khác
 •  Tham gia các hội đồng : Hội đồng thuốc và điều trị, Hội đồng khoa học, tổ đấu thầu thuốc của bệnh viện, tham gia vào phòng thông tin thuốc của bệnh viện,...
 •  Quản lý việc in ấn các mẫu biểu, sổ sách liên quan đến hoạt động chuyên môn của các khoa, phòng trong bệnh viện.
5. Thành tích
 • Bằng khen của Bộ Y tế.
 • Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định.