Phòng Điều dưỡng

Bấm để in

Địa chỉ: Tầng 2, khối văn phòng, BVĐK tỉnh Bình Định 
             106 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256.3816186
Email: pddbvt2012@yahoo.com
 
Trưởng phòng
ĐD.CKI Trương Thị Hương  
Phó Trưởng phòng
ThS Trần Thị Vũ Mai
Phó Trưởng phòng
ThS Trần Thị Xuân Tâm
Tập thể Phòng Điều dưỡng
 
 Lịch sử hình thành:
- Năm 1992, được sự đồng ý của Sở Y tế Bình Định và Ban Giám đốc Bệnh viện, Phòng Điều dưỡng được thành lập.

1. Lãnh đạo qua các thời kỳ: 
- Trưởng phòng: 
+ CNĐD Nguyễn Xuân Thiện: từ năm 1992 – 2009.
+ CN Dương Văn Tuyến: từ năm 2009 đến 9/2012.
+ Ths. QLBV Nguyễn Thị Tuyết Nhung: 28/11/2012.
+ ĐD.CKI Trương Thị Hương.

- Phó trưởng phòng: 
+ CNĐD Phan Công Hoàng: từ năm từ năm 1992 – 2009.

2. Chức năng: 
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh.
- Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh.
- Tổ chức đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng trong chăm sóc, giao tiếp cho hệ chăm sóc. Kiểm tra tay nghề cho hệ chăm sóc khi được tuyển dụng.
- Tham gia nghiên cứu khoa học Điều dưỡng.
- Phối hợp thực hiện các chương trình của Hội điều dưỡng Việt Nam và Hội Điều dưỡng tỉnh Bình Định trong lĩnh vực chăm sóc và quản lý điều dưỡng. 

3.Tổ chức nhân sự:
* Nhân sự: 06
- 01 ĐD.CKI – Trưởng phòng Điều dưỡng.
- 01 Cử nhân Điều Dưỡng – Phó Trưởng phòng Điều dưỡng.
- 01 Thạc sĩ Điều dưỡng – Phó Trưởng phòng Điều dưỡng.
- 01 Thạc sĩ QLBV & 02 Cử nhân Điều dưỡng.

* Tổ chức
Phòng Điều dưỡng do Giám đốc bệnh viện ra quyết định thành lập. Phòng Điều dưỡng có các bộ phận sau:
a) Bộ phận giám sát khối lâm sàng;
b) Bộ phận giám sát khối cận lâm sàng và giám sát khối khám bệnh.

*  Nhiệm vụ của phòng Điều dưỡng
a) Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
b) Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;
c) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;
d) Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;
đ) Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
e) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;
g) Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;
h) Phối hợp với phòng Kế hoạch tổng hợp, Chỉ đạo tuyến xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;
i) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
k) Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công. 

4. Hướng phát triển:
Phát triển chức năng độc lập và phối hợp của Điều dưỡng;
- Xây dựng đội ngủ điều dưỡng có trình độ chuyên môn và có kỹ năng giao tiếp tốt;
- Phát triển công nghệ thông tin trong quản lý Điều dưỡng;
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học điều dưỡng;
- Phát triển hệ thống Điều dưỡng trưởng khoa;
- Hợp tác quốc tế.