Phòng Công nghệ thông tin

Bấm để in

Địa chỉ: Tầng 2, Khu Văn phòng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định - Số 106 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256.3820451

I. Lãnh đạo


Trưởng phòng
ThS.NGUYỄN ĐĂNG KHOA

 


                   Tập thể phòng Công nghệ thông tin
 

II. Lịch sử hình thành:
Phòng Công nghệ thông tin, chính thức triển khai hoạt động từ ngày 01/8/2016, tiền thân là Tổ Tin học trực thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp.
Được thành lập theo:
 • Quyết định số 1437/QĐ-SYT ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Sở Y tế  Bình Định về việc thành lập Phòng Công nghệ thông tin thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định;
 • Quyết định số 2568/QĐ-BV, ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, thời gian bắt đầu hoạt động Phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện đa khoa tỉnh.

III. Tổ chức bộ máy, nhân sự
1. Nhân sự
Tổng số nhân viên: 09
 • Thạc sỹ: 01
 • Cử nhân tin học: 02
 • Kỹ sư CNTT: 03
 • Trung cấp tin học: 01

Trong đó gồm: 07 viên chức và 02 người lao động.

2. Tổ chức bộ máy
Theo hướng dẫn tại Quyết định số 1191/QĐ-BYT ngày 14/4/2010 của Bộ Y tế, cơ cấu tổ chức phòng Công nghệ thông tin Bệnh viện có những bộ phận sau:

*Nhóm nghiên cứu
Nghiên cứu, học tập, đề xuất các giải pháp cho các vấn đề ứng dụng CNTT.

*Nhóm triển khai ứng dụng
Có kỹ năng chuyên môn; triển khai hiệu quả các hệ thống CNTT trong tất cả các hoạt động Bệnh viện: KCB, quản lý, điều hành, phục vụ chăm sóc người bệnh, khách hàng.

*Nhóm đào tạo
Có thể đảm bảo nhận nhiệm vụ đào tạo tin học y tế cho viên chức, người lao động Bênh viện, cho tuyến trước và sinh viên.

IV. Chức năng, Nhiệm vụ

1. Chức năng
Phòng Công nghệ thông tin của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của Bệnh viện.

2. Nhiệm vụ
Nhiệm vụ của Phòng Công nghệ thông tin theo quy định tại Quyết định số 1191/QĐ-BYT ngày 14/4/2010 của Bộ Y tế là Quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị; gồm những nhiệm vụ sau:
 • Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt;
 • Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức, bộ máy thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;
 • Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị;
 • Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với cơ quan Sở y tế, Bộ y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan;
 • Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của đơn vị;
 • Tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị. Chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động an ninh mạng tại Bệnh viện;
 • Thực hiện việc đánh giá, phân tích định kỳ về hiệu quả các hệ thống phần cứng, phần mềm; đề xuất các giải pháp để cải tiến, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Bệnh viện.

V. Thành tích và các hoạt động của Phòng:

 
Hoạt động chào mừng Ngày quốc tế phụ nữ 8.3
 
CNTT hưởng ứng các phong trào văn nghệ do BVĐK tỉnh tổ chức
 
CNTT tham gia các hoạt động thể thao do BVĐK tỉnh tổ chức
 
Tiếp nhận các em sinh viên khoa CNTT - Trường Đại học Quy Nhơn thực tập tại phòng
 
(... đang được cập nhật tiếp tục ...)