Tuyển dụng Viên chức năm 2022

Tải Thông báo Số: 8711/TB-BVĐKT về việc Tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2022 tại đây. Tải Phụ lục 1 nhu cầu tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022 tại đây. Tải...

Tải Kế hoạch Số: 8513/KH-BVĐKT về việc Tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2022 tại đây. Tải Phụ lục 1 nhu cầu tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022 tại đây. Tải Phụ lục 2 Phiếu đăng ký dự tuyển tại...