Tuyển dụng Bác sĩ năm 2023

Tải Thông báo Số: 28/TB-HĐTD (BS) về Kết quả điểm thi kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2023 (vòng 2) tại đây.

Tải Thông báo Số: 29/TB-HĐTD (BS) về Danh sách thí sinh được công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2023 tại...

Tải Thông báo Số: 22/TB-HĐTD (BS) về Danh sách thí sinh dự phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành và sơ đồ phòng phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2023 tại đây. Tải Danh sách thí sinh dự phỏng vấn tại...

Tải Thông báo Số: 18/TB-HĐTD (BS) về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2023 (Vòng 2) tại đây.

Tải Kế hoạch Số: 17/KH-HĐTD (BS) về việc Tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2023 tại Vòng 2 tại đây.