Tuyển dụng Bác sĩ năm 2022

Tải Thông báo Số: 29/TB-HĐTD (BS) Nội quy kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2022 tại đây. Tải Nội quy kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2022 tại đây.

Tải Thông báo Số: 27/TB-HĐTD (BS) về việc Quy chế tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2022 tại đây. Tải Quy chế tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức bác sĩ năm 2022 tại...

Tải Thông báo Số: 8549/TB-BVĐKT về việc Tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức (bác sĩ) Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2022 tại đây. Tải Phụ lục nhu cầu tuyển dụng viên chức(Bác sĩ ) Bệnh viện đa khoa tỉnh...

Tải Kế hoạch Số: 8464/KH-BVĐKT về việc Tuyển dụng viên chức (bác sĩ) Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2022 tại đây. Tải Phụ lục nhu cầu tuyển dụng viên chức(Bác sĩ ) Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022 tại đây. Tải Phiếu đăng ký dự tuyển...