Tuyển dụng Bác sĩ năm 2022

Tải Thông báo Số: 68/TB-HĐTD (BS) về Danh sách thí sinh được công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2022 tại đây. Tải Phụ lục: Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ...

Tải Thông báo Số: 60/TB-HĐTD (BS) về Kết quả điểm thi kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2022 (vòng 2) tại đây. Tải Phụ lục: Tổng hợp kết quả điểm thi phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành và đánh giá kỹ năng tin...

Tải Thông báo Số: 51/TB-HĐTD (BS) về Danh sách thí sinh dự phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành, đánh giá kỹ năng ngoại ngữ, tin học và sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển viên chức (bác sĩ) năm 2022 tại đây. Tải SƠ...

Tải Kế hoạch Số: 34/KH-HĐTD (BS) về việc Tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2022 tại Vòng 2 tại đây.

Tải Thông báo Số: 35/TB-HĐTD (BS) về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2022 (Vòng 2) tại đây.