Tuyển dụng

Tải Kế hoạch Số: 101/KH-BVĐKT về việc Tuyển dụng viên chức (bác sĩ, dược sĩ) Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2024 tại đây. Tải Phụ lục nhu cầu tuyển dụng thu hút bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2024 tại đây. Tải Phụ lục nhu cầu tuyển...

Tải Thông báo Số: 182/TB-BVĐKT về việc tuyển dụng lao động hợp đồng phục vụ đợt 1 năm 2024 tại đây.  

Tải Thông báo Số: 123/TB-BVĐKT về việc Tuyển dụng lao động hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ đợt 1 năm 2024 tại đây. Tải Đơn đăng ký dự tuyển lao động hợp đồng tại...

Tải Thông báo Số: 9563/TB-BVĐKT Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng phục vụ năm 2023 tại đây.

Tải Thông báo Số: 9251/TB-BVĐKT về Danh sách thí sinh được tuyển dụng hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại đây.