Phổ biến Pháp luật

Tải Thông báo Số: 10598/BVĐKT-TCCB về việc Triển khai tuyên truyền phổ biến Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 đến viên chức, người lao động tại đây. Tải Nghị định số 75/2023/NĐ-CP tại đây. Tải Công văn số 3452/BHXH-CSYT tại...

Tải Thông báo Số: 10284/BVĐKT-TCCB về việc Triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật Nghị định số 48/2023/NĐ-CP và Công văn số 1765/SNV-CCVC ngày 06/10/2023 đến viên chức, người lao động tại đây. Tải Nghị định số 48/2023/NĐ-CP...

Tải Thông báo Số: 9526/BVĐKT-TCCB về việc Triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật Nghị định số 71/2023/NĐ-CP đến viên chức, người lao động tại đây. Tải Nghị định số 71/2023/NĐ-CP tại...

Tải Thông báo Số: 9491/BVĐKT-TCCB về việc Triển khai tuyên truyền phổ biến Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến viên chức, người lao động tại đây. Tải Công điện số 280/CĐ-TTg tại đây. Tải Chỉ thị số 37-CT/TU tại...

Tải Thông báo Số: 9339/BVĐKT-TCCB về việc Triển khai tuyên truyền phổ biến Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 đến viên chức, người lao động tại đây. Tải Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 tại...