Lịch trực

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2021 tại đây.  

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 06/9 đến ngày 12/9/2021 tại đây.  

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 13/9 đến ngày 19/9/2021 tại đây.  

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 30/8 đến ngày 05/9/2021 tại đây.  

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 23/8 đến ngày 29/8/2021 tại đây.