Lịch trực

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 21/9 đến hết 27/9/2020 tại đây.