Lịch trực

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 28/11 đến ngày 04/12/2022 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 21/11 đến ngày 27/11/2022 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 14/11 đến ngày 20/11/2022 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 07/11 đến ngày 13/11/2022 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 31/10 đến ngày 06/11/2022 tại đây.