Lịch trực

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 15/7 đến ngày 21/7/2024 tại đây.

Tải  Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 08/7 đến ngày 14/7/2024 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 01/7 đến ngày 07/7/2024 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 24/6 đến ngày 30/6/2024 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 17/6 đến ngày 23/6/2024 tại đây.