Lịch trực

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 24/01 đến ngày 30/01/2022 tại đây.  

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 17/01 đến ngày 23/01/2022 tại đây.  

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 10/01 đến ngày 16/01/2022 tại đây.  

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 03/01 đến ngày 09/01/2022 tại đây.  

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 27/12 đến ngày 02/01/2022 tại đây.