Lịch trực

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 22/02 đến ngày 28/02/2021 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 15/02 đến ngày 21/02/2021 tại đây.

Tải lịch trực tết toàn bệnh viện năm 2021 từ ngày 10/02 đến ngày 16/02/2021 tại đây.