Lịch trực

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 27/06 đến ngày 03/07/2022 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 20/06 đến ngày 26/06/2022 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 13/06 đến ngày 19/06/2022 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 06/06 đến ngày 12/06/2022 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 30/5 đến ngày 05/6/2022 tại đây.