Lịch trực

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2019 tại đây.