Lịch trực

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 03/8 đến ngày 09/8/2020 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 06/7 đến ngày 12/7/2020 tại đây.