Lịch trực

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 14/6 đến ngày 20/6/2021 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 07/6 đến ngày 13/6/2021 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 24/5 đến ngày 30/5/2020 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021 tại đây.