Lịch trực

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 25/9 đến ngày 01/10/2023 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 18/9 đến ngày 24/9/2023 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 11/9 đến ngày 17/9/2023 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 04/9 đến ngày 10/9/2023 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 28/8 đến ngày 03/9/2023 tại đây.