Đấu thầu tập trung cấp địa phương

Tải Thông báo Số: 7458/TB-BVĐKT về Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm thuốc bổ sung phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh đến hết...

Tải Quyết định Số: 7408/QĐ-BVĐKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm thuốc bổ sung phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh...

Tải Thoa thuận khung Số: 02/TTK-G3ĐPBS-2023 về việc cung cấp vị thuốc cổ truyền thuộc gói Số 3: Vị thuốc cổ truyền thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp thuốc (vị thuốc cổ truyền) thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho các...

Tải Thỏa thuận khung Số: 01/TTK-G3ĐPBS-2023 về việc Cung cấp vị thuốc cổ truyền thuộc Gói số 3: Vị thuốc cổ truyền thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp thuốc (vị thuốc cổ truyền) thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho...

Tải Quyết định Số: 7363/QĐ-BVĐKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế - hóa chất xét nghiệm Huyết học thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm vật tư y tế, hoá chất phục vụ...