Đấu thầu cấp Bệnh viện

Tải Thông báo Số: 7192/BVĐKT-KD về việc giảm giá VTYT trúng thầu tại đây.

Tải Thông báo Số: 6890/BVĐKT-KD về việc điều chỉnh tên thương mại trúng thầu tại đây.

Tải Thông báo Số: 5747/BVĐKT-KD về việc giảm giá VTYT trúng thầu tại đây.

Tải Thông báo Số: 5529/BVĐKT-KD về việc giảm giá VTYT trúng thầu tại đây. Tải Thông báo Số: 22.089/VL-BVDKBD về việc Giảm thuế VAT cho các loại hàng hóa có thuế VAT 10% tại...

Tải danh mục trúng thầu Vật tư hóa chất từ Quý III - 2018 đến Quý II - 2019 tại đây.