Đấu thầu cấp Bệnh viện

Tải Quyết định Số: 1174/QĐ-BVĐKT về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Gói thầu tham gia khóa đào tạo xét nghiệm huyết học tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Định tại...

Tải Quyết định Số: 1176/QĐ-BVĐKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tham gia khóa đào tạo xét nghiệm huyết học tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Định tại...

Tải Thông báo Số: 7625/BVĐKT-KD về việc giảm giá VTYT, HC trúng thầu tại đây.

Tải Thông báo Số: 5602/BVĐKT-KD về việc điều chỉnh tên thương mại trúng thầu tại đây.

Tải Thông báo Số: 5624/BVĐKT-KD về việc điều chỉnh mã số thuế tại đây.