Các văn bản được tuyên truyền, phổ biến theo Công văn Số: 8123/BVĐKT-TCCB ngày 15/8/2023 về việc triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định:

1. Kế hoạch Số: 120/KH-UBND về việc Thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Kế hoạch Số: 109/KH-UBND về việc Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

3. Kế hoạch Số: 126/KH-UBND về việc Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

4. Kế hoạch Số: 115/KH-UBND về việc Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

5. Kế hoạch Số: 95/KH-UBND về việc Thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 20/3/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Phụ lục DANH MỤC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.

6. Chương trình hành động Số: 22-CTr/TU về việc Thực hiện Nghị quyết Số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảo bảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định