Tải Thông báo Số: 8545/BVĐKT-TCCB về việc Triển khai tuyên truyền phổ biến Thông tư số 12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đến viên chức, người lao động tại đây.

Tải Thông tư Số: 12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCCB

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định