Tải Thông báo Số: 8543/BVĐKT-TCCB về việc Triển khai tuyên truyền phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 đến viên chức, người lao động tại đây.

Tải Luật số: 10/2022/QH15 về việc Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCCB

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định