Tải Thông báo Số: 63/TB-HĐTD về Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 tại đây.

Tải Phụ lục 1: DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2022 tại đây.

Tải Phụ lục 2: DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NĂM 2022 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định