Tải Quyết định Số: 505/QĐ-TTg Về Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Văn phòng Chính phủ