Tải Luật Số: 31/2024/QH15 về Luật đất đai tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Quốc Hội