Tải Kế hoạch Số: 01/KH-HĐXTH về việc Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Y tế tỉnh Bình Định năm 2023 tại đây.

Tải Đề án Số: 154/ĐA-SYT về việc Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Y tế tỉnh Bình Định năm 2023 tại đây.

Tải Phụ lục 1,2,3 Nhu cầu thăng hạng IV lên III năm 2023 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Sở Y tế