Nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức và Người lao động năm 2023, đánh giá những kết quả, kinh nghiệm đạt được, tháo gỡ những khó khăn, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong năm qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ chiến lược cho năm 2024, ngày 02/02/2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị Viên chức và Người lao động năm 2024.

Thành phần tham dự Hội nghị:

- Bí thư Đảng ủy Bệnh viện;

- Ban Giám đốc Bệnh viện;

- Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện;

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện;

- Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân;

- Trưởng ban Ban Nữ công Bệnh viện;

- Các đại biểu được bầu từ Hội nghị viên chức, người lao động của các khoa, phòng trực thuộc.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện; Kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; Kiểm điểm thực hiện Nghị Quyết Hội nghị viên chức – người lao động và thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bệnh viện năm 2023; Đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; Xây dựng kế hoạch công tác năm 2024 của Bệnh viện; Công khai tài chính Bệnh viện năm 2023 và thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện năm 2024; Kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Tổng hợp ý kiến và trả lời kiến nghị từ Hội nghị Viên chức - người lao động các khoa, phòng; Đoàn Chủ tịch đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến và giải đáp thắc mắc của viên chức, người lao động; phát động phong trào thi đua năm 2023;

Trong chương trình làm việc, Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026; trao Giấy khen cho các tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2023; phát động phong trào thi đua năm 2024; thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa Chính quyền và Công đoàn Bệnh viện.

Trong không khí cởi mở, dân chủ, nghiêm túc, các đại biểu đã đồng tình, thống nhất cao với các nội dung của chương trình làm việc của Hội nghị, tiến hành thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và khoa học, Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tác giả bài viết : Nguyễn Đăng Khoa

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định