Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐUK ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc quán triệt và triển khai chỉ thị số 02-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”, ngày 06/9/2022, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Thành phần được triệu tập theo thông báo số 20-TB/ĐU ngày 26 tháng 8 năm 2022 bao gồm: các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các đồng chí cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị đã triển khai, quán triệt có hiệu quả một số nội dung:

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển thu nhập cao;

- Nghị quyết số 19-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

- Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hội nghị đã diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và kết thúc thành công.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tác giả bài viết : Nguyễn Đăng Khoa

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định