Tải Công văn Số: 471/BVĐKT-HCQT về việc Triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ đến viên chức, người lao động tại đây.

Tải Luật lưu trữ 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 tại đây.

Tải Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ tại đây.

Tải Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư tại đây.

Tải Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tại đây.

Tải Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” tại đây.

Tải Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức tại đây.

Tải Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ tại đây.

Tải Thông tư số 53/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành Y tế tại đây.

Tải Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử tại đây.

Tải Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời gian bảo quản tài liệu tại đây.

+ Tải Phụ lục 1 - Thông tư số 10/2022 tại đây.

+ Tải Phụ lục 2 - Thông tư số 10/2022 tại đây.

Tải Quyết định số 71/2020/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Định quy định về công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Bình Định tại đây.

+ Tải Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Bình Định tại đây.

Tải Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh Bình Định quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Định tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng HCQT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định