Tải Báo cáo Số: 71/BC-BVĐKT về Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2023 tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng QLCL

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định