Tải Báo cáo Số: 527/BC-BVĐKT về việc Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 2 năm 2024 tại đây.

Tải Biểu số 03: Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2024 kèm theo tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCKT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định