Tải Báo cáo Số: 184/BC-BVĐKT về việc Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 4 năm 2022 tại đây.

Tải Biểu số 3: Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 4 năm 2022 tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCKT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định