Tải báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018.

Tác giả bài viết : Phòng Quản lý Chất Lượng

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Định