Lịch trực

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 15/4 đến ngày 21/4/2019 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019 tại đây.