Lịch trực

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 09/3 đến ngày 15/3/2019 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 02/3 đến ngày 08/3/2020 tại đây.