Lịch trực

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 17/6 đến ngày 23/6/2019 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 10/6 đến ngày 16/6/2019 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019 tại đây.