Lịch trực

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2018.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 30/9 đến ngày 06/10/2019 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 23/9 đến ngày 29/9/2019 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2019 tại đây.