Lịch trực

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 12/8 đến ngày 18/8/2019 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 29/7 đến ngày 04/8/2019 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 22/7 đến ngày 28/7/2019 tại đây.