Lịch trực

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 20/01 đến ngày 26/01/2020 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 13/01 đến ngày 19/01/2020 tại đây.

Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 06/01 đến ngày 12/01/2020.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019 tại đây.